Cấu trúc ngữ pháp 다고요

Cấu trúc ngữ pháp 다고요?

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 다고요

Cấu trúc ngữ pháp 다고요

Cấu trúc ngữ pháp 다고요

–  Cấu trúc ngữ pháp 다고요: Dùng để hỏi xác nhận lại thông tin của người đối diện. Người nói nhắc lại lời của đối phương với mục đích xác nhận về lời đối phương vừa nói nhưng nghe chưa được rõ hoặc nội dung được nghe khó có thể tin là sự thực.

– – Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là: ‘ ….ấy, …. ấy à’

– Tùy theo loại câu của đối phương sử dụng mà có hình thức trích dẫn khác nhau và thường gắn 요 vào cuối câu trích dẫn.

Cách chia cấu trúc ngữ pháp 다고요.

Khi đối phương sử dụng câu trần thuật.

– Qúa khứ: Động từ/ Tính từ +았/었다고요?

– Hiện tại: + Tính từ + 다고요?

+ Động từ + 는/ㄴ다고요?

– Tương lai/ Dự đoán : Động từ/ Tính từ + (으)ㄹ 거라고요?

Khi đối phương sử dụng câu nghi vấn 

– Qúa khứ: + Động từ/ Tính từ +았/었냐고요?

+ Danh từ이다 + (이)냐고요?

– Hiện tại: + Tính từ + (으)냐고요?

+ Động từ + (느)냐고요?

+  Danh từ이다 +  였/이었냐고요?

– Tương lai/ Dự đoán : Động từ/ Tính từ + (으)ㄹ 거냐고요?

Khi đối phương sử dụng câu thỉnh dụ

– 긍정: Động từ + 자고요?

– 부정: Động từ + 지말 자고요?

Khi đối phương sử dụng mệnh lệnh thức

– 긍정: Động từ (으)라고요?

– 부정: Động từ 지 말라고요?

Ví dụ về cấu trúc ngữ pháp 다고요

가: 옷을 너무 많이 사서 용돈을 다 썼어요
Mình đã mua rất nhiều quần áo nên tiêu hết tiền tiêu vặt rồi

나: 벌써 다 썼다고요?
Chưa gì đã tiêu hết rồi sao?

가: 저 이번 학기부터 한국에서 공부해요
Từ học kỳ này mình sẽ học ở Hàn Quốc

나: 한국아를 공부한다고요? 일본어를 공부한다고 하지 않았어요.
Cậu nói là học tiếng Hàn ấy à, không phải cậu đang học tiếng Nhật sao

가: 민수 씨 졸업식이 이번 주 금요일이에요.
Lễ tốt nghiệp của Minsoo là thứ 6 tuần này đấy.

나: 졸업식이 금요일이라고요?
Lễ tốt nghiệp là thứ sáu sao?

가: 날씨 추우니까 매운 음식을 먹고 싶어요.
Thời tiết lạnh nên mình muốn ăn đồ cay

나: 매운 음식이 먹고 싶다고요? 그럼 매운 라면을 먹을까요?
Cậu bảo muốn ăn đồ cay sao? Vậy thì mình ăn mì cay nhé.

가: 화 씨는 참 낭비를 안 하는 것 같아요.
Hoa có vẻ không sống lãng phí nhỉ

나: 화 씨가 알뜰하다고요?
Cậu bảo là Hoa tiết kiệm ấy à

가: 물을 좀 더 넣어야겠어요. 찌개가 너무 짜요.
Phải thêm ít nước vào thôi. Canh mặn quá.

나: 찌개가 너무 짜다고요? 소금 하나도 안 넣었는데 이상하네요.
Cậu bảo canh mặn ấy à. Mình không bỏ tí muối nào vào hết, lạ nhỉ.

가: 수업 끝나고 하이랜드에서 만나요.
Hãy gặp nhau tại Highland sau khi học xong.

나: 어디에서 만나자고요?
Bạn bảo gặp nhau ở đâu cơ?

가: ‘하이랜드’이요. 세종학당 앞에 있는 커피숍이에요.
Ở Highland. Quán  cafe trước trường đó.

Với tính từ ở thì hiện tại, có thể sử dụng cả -냐고요? và -으냐고요? với động từ, có thể sử dụng cả -냐고요?, 느냐고요?

가: 오늘까지 보고서를 완성하도록 하세요.
Xin hãy hoàn thành báo cáo muộn nhất vào ngày hôm nay

나: 오늘까지 완성하라고요? 어제는 수요일까지 하라고 하셨잖아요?
Bạn nói hôm nay á? Chẳng phải hôm qua bạn nói muộn nhất là thứ 4 sao?

가: 왜 수영 씨를 사랑해요? Sao bạn lại yêu Suyeong?

나: 왜 사랑하냐고요? 글쎄요, 설명하기 힘든데요.
Bạn hỏi tôi tại sao tôi yêu cô ấy à? Không biết nữa, Khó giải thích lắm.

Ở trường hợp của -(으)ㄹ까요? diễn tả đề xuất, gợi ý thì sử dụng giống như trích dần gián tiếp ở hình thức thỉnh dụ.

가: 우리 오늘 인사동에 갈까요?
Chúng mình đi Insadong nhé?

나: 인사동에 가자고요?
Bạn rủ minh đi Insađong á?

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu về cách dùng, các ví dụ của cấu trúc ngữ pháp 다고요. Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: