Cấu trúc ngữ pháp 부터 

Cấu trúc ngữ pháp 부터

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 부터.

Cấu trúc ngữ pháp 부터

Cấu trúc ngữ pháp 부터

Danh từ + 부터

+ Thể hiện sự bắt đầu của địa điểm hay thời gian

+ Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là “từ”

+ ‘까지’ là tiểu từ có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là “đến, tới”, biểu hiện sự kết thúc của địa điểm hay thời gian. Nếu sử dụng cùng với ‘까지’ thì nó thể hiện thời điểm một việc nào đó được bắt đầu và kết thúc.

오늘 수업은 9시부터 시작됩니다.
Hôm nay buổi học sẽ bắt đầu từ 9 giờ.

몇 년도부터 한국에서 일했어요?
Bạn đã làm việc ở Hàn Quốc từ năm nào vậy?

너와 남은 사귀는 건 언제부다 시작했어요?
Cậu và Nam quen nhau bắt đầu từ khi nào vậy?

나는 인천부터 대우까지 갈 거야
Tôi sẽ đi từ Incheon đến Daewoo

저는 어제부터 배가 너무 아팠어요.
Từ hôm qua đến giờ bụng mình rất đau

람 씨가 2년 전부터 한국어를 배웠어요.
Lan bắt đầu học tiếng Hàn từ  năm trước

어제 저는 아침부터 밤까지 공부만 했어요.
Hôm qua từ sáng đến tối mình chỉ học bài

9시부터 11시까지 회의를 했습니다.
Tôi đã họp từ 9 giờ cho tới 11 giờ.

아침부터 지금까지 식사를 못 했습니다.
Từ sáng tới giờ tôi không thể ăn được.

– Danh từ + 부터

+ Thể hiện việc làm một việc gì đó trước tiên, đầu tiên.

손부터 씩고 먹어요.
Rửa tay rồi hãy ăn

처리할 일이 많아서 무엇부터 해야 할지 모르겠어요.
Nhiều việc phải sử lý không biết phải làm gì trước

졸업 후부터 이 일에 관심을 가지기 시작했어요.
Từ sau khi tốt nghiệp tôi bắt đầu quan tâm đến việc này

밥부터 먹고 일합시다.
Hãy cùng ăn cơm rồi làm việc nào.

부엌부터 청소했어요.
Tôi đã dọn dẹp từ nhà bếp

가: 오늘 꿈에 대해 하는데 누가 먼저 발표할래요?
Ai sẽ thuyết trình đầu tiên nhỉ?

나: 저부터 하겠습니다.
Sẽ làm bắt đầu từ em ạ.

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu cách dùng, các ví dụ minh họa của cấu trúc ngữ pháp 부터

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: